Simulador de redes. Packet Tracer.

Packet Tracer es la herramienta de aprendizaje y simulación de redes interactiva para los instructores y alumnos de Cisco CCNA. Esta herramienta les permite a los usuarios crear topologías de red, configurar dispositivos, insertar paquetes y simular una red con múltiples representaciones visuales.

Packet Tracer se enfoca en apoyar mejor los protocolos de redes. Este producto tiene el propósito de ser usado como un producto educativo que brinda exposición a la interfaz comando – línea de los dispositivos de Cisco para practicar y aprender por descubrimiento.

Enlace de descarga: Click Aquí.

Advertisements

O Modelo OSI.

O Modelo de referencia OSI foi creado a partir de 1977 pola ISO ( International Organization for Standarization )que foi definindo o modelo OSI co fin de promover a creación dunha serie de estandares que especificaran un conxunto de protocolos que foran independientes do fabricante que o implementara, evitando a dependencia a un só fabricante.

Este modelo  serve de axuda para describir e estudiar as redes existentes. Este modelo consta de sete capas:

 1. Capa física: Capa que transporta unha secuencia de bits polo medio. Tamen denominado enlace. Capa de mais baixo nivel.
 2. Capa de enlace: Encárgase de establecer unha liña de comunicacións libre de erros que poida ser utilizada pola capa superior. Constrúe TRAMAS (Unidade de datos de protocolo). Envía as tramas secuencialmente pola capa física e espera unha trama de confirmación para ocuparse dos erros.
 3. Capa de rede: Ocúpase do control da subrede. Encárgase de entregar os paquetes (Unidade de datos de protocolo) á rede correcta e ao nodo correcto buscando sempre o mellor camiño. Resolve o encamiñamento de paquetes entre redes distintas con sistemas de direccionamento diferentes, e que utilizan paquetes de distinto tamaño. Esta capa fai o enrutamento* e o direccionamento**. * Buscar o mellor camiño para chegar á rede de destino. ** Buscar o nodo destino.
 4. Capa de transporte: Capa de transición entre niveis de subrede e aplicación. Esta capa recolle os datos da capa de sesión, fragmentaos de xeito que sexan aceptables pola subrede e asegúrase de que cheguen correctamente ao nivel de transporte do destinatario. Pode multiplexar conexións distintas por cada solicitude da capa de sesión e tamen levar a cabo comunicacións peer to peer.
 5. Capa de sesión: Esta capa establece, coordina e termina as conversacións entre as aplicacións; tamén sincroniza o diálogo entre niveis de presentación (capa 6) de cada sistema. Mellora o servicio da capa de transporte e determina se a comunicación seera bidireccional ou simultanea. Esta capa pasa por duas etapas: 1.)Establecemento da sesión e creación dun buzón de mensaxes da capa de transporte e subrede.
  2.)Intercambio de datos ente os buzóns do emisor e o receptor.
 6. Capa de presentación: Esta capa define o formato dos datos que se intecambiarán e ademais asegura que a informacion enviada pola capa de aplicación dun nodo sexa entendida pola capa de aplicación doutro nodo. Outras funcións que fai son: -Ocúpase da sintaxe e da semántica da información que se pretende transmitir. -Investiga o contido informativo dos datos. -Conversión de códigos. -Representación gráfica. -Encriptación ou compresión de datos-.
 7. Capa de aplicación: Encárgase de proporcionar un medio aos programas de aplicación para que accedan ao entorno de comunicaions, garantizando o proceso mediante unha interfaz gráfica ou de comandos.

Modelos de referencia. Conceptos Básicos

 • Porto: Nunha transmisión de datos para que o ordenador saiba con que aplicación debe abrir os bits transferidos faise uso de un identificador que e necesario para que cada aplicación traballe cos datos que lle correspondan. A este identificador chamaselle porto.
 • Comunicacións Orientadas á Conexión: Tipo de conexión que como o seu propio nome indica e orientada a conexion para a comunicacíon entre dous equipos que ten como paso previo o establecemento da comunicación que establece unha conexión entre emisor e receptor para preparar o enlace da comunicación.
 • Comunicacións Non Orientadas á Conexión: Tipo de conexión inversa ás orientadas á comunicación  xa que usan un protocolo diferente e pode establecerse unha comunicación sin conexion previa (establecemento da comunicación).
 • Conmutación de Mensaxes: Antigamente denominada asi a tecnoloxia pola cal os mensaxes non eran fragmentados para a sua tranmisión. (Actualmente en desuso excepto en casos particulares).
 • Conmutación de Paquetes: Nombre que ven dado para indicar que o que viaxa pola rede non son mais que fragmentos de mensaxe mais amplos e que estos son conmutados mediante nodos intermedios.
 • ATM: (“Asynchronus Transfer Mode” o “Modo de transferencia asíncrono”) Tecnoloxia onde os mensaxes a enviar son fragmentados ou divididos en pequenos paquetes chamados celdas (de 53 bytes de tamaño), de tal forma que ao chegar a un nodo intermedio  tan solo comproba a cabeceira pero non os datos.
 • ACK / NACK: O router no caso de detectar algun error emite un mensaxe de aviso ao equipo emisor do estado do mensaxe para que volva a reenvialo. Tamén pode ocorrer que os errores en bits se produzann sobre a direccion do do equipo orixen , ante o cal e mensaxe de aviso nunca chegaría. Ante esto, a solucion escollida e que o equipo emisor, unha vez emitido o mensaxe ou paquetes  que compoñen o mensaxe, espera unha resposta por parte do destinatario, indicandolle que o mensaxe foi recibido. Este mensaxe de confirmacion é o ACK (acknowledgement).
 • Cabeceiras: Sobre unha aplicacion poden establecerse multiples sesions, polo tanto , diferentes comunicacions, co cal podrian mezclarse paquetess de diferentes sesions, por isto ao tempo que se fragmentan añadese unha informacion aos paquetes que permiten o seu reensamblado no destino (cabeceiras).
 • Control de Acceso ao Medio (MAC): O equipo  suele formar parte dunha rede  de difusion onde o medio de comunicacións é compartido. Nestes casos será necesario establecer un MAC para evitar as colisións.
 • Control de Fluxo: O control de fluxo encargase de controla a velocidade de transmisión  por parte do emisor mediante un diálodo co receptor, ca finalidade de evitar os “cuellos de botella”.
 • Control de Erros: Ten como finalidade que os nodos intermedios e o equipo destinatario, podan comprobar, e no caso de ser posible, reparar os posibles errores que se produciran durante a transmision dos paquetes a través do medio.
 • Suma de verificación (Checksum):  Conxunto de bits añadidos por parte do equipo emisor a través dunha cabeceira  que teñen como finalidade a corrección do control de errores.
 • Modelos de Referencia: Serie de modelos a seguir ca finalidade de chegar a un consenso ante o problema da comunicación.
 • Capa ou nivel: Parte ou partes nas que se divide un modelo de referencia.
 • Entidades e entidades pares: Elementos activos de cada capa. Pode ser software ou hardware. (Entidades pares: mesmo numero de capas a realizarse.)
 • Protocolo: Conxunto de regras establecidas entre emisor e receptor.
 • Interfaz: Comunicación entre capas adyacentes.
 • Servicios: Accións realizadas por capas adyacentes.
 • Unidade de Datos de Protocolo (PDU): Unidade de datos usados por un protocolo nunha capa.
 • Arquitectura de Rede: Conxunto funcional concreto de capas e protocolos entre entidades pares.
 • Sistemas Abertos: Sistema de conexion mediante unhas regras establecidas.
 • Pila de Protocolos: Conxunto de protocolos que utiliza un determinado sistema.

Noticias tecnológicas. Google Vs. China / Nueva ley antidescargas.

Nueva ley antidescargas.

La ‘ley antidescargas’ inflama Internet

Arde Internet. Un año después de que gran parte de la comunidad internauta se alzara en armas contra la imposición del canon digital que gravaba hasta los móviles para compensar a los autores, se han reabierto las hostilidades entre el mundo de Internet y la industria de contenidos, pero con mucha mayor virulencia. Internet echa chispas. Y la hoguera la ha encendido el Gobierno con su decisión de incluir en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que permitirá bloquear las páginas web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como películas, canciones y videojuegos.

Artículo completo de El País: clic aqui.

Otros artículos:

Google Vs. China.

Google amenaza con cerrar su buscador en China

Google no aguanta más la censura a la que está sometido en China. El buscador de buscadores amenazó ayer con abandonar sus operaciones en el gigante asiático, a raíz de los ataques “altamente sofisticados” que sufre su servicio. En concreto, denuncia el acceso ilícito a cuentas de su popular correo electrónico Gmail, de los que son titulares activitas chinos.

Artículo completo de El País: clic aquí.

Otros artículos:

Rede con router ADSL

Nivel físico:

 • Conectamos os dispositivos segundo o diagrama.
 • Para a practica utilizarase un enrutadordo tipo Amper Xavi 7768r, dunha vella conexión ADSL de Telefónica, reseteado aos seus valores de fabrica.
 • Para a practica non se dispon de conexión ADSL, polo que so se procederá a configurar a parte LAN da rede.
 • Todos os cables de pares utilizados son de tipo paralelo (UTP).

Nivel de rede:

 • Na configuración de fabrica o router ten activado o servizo DHCP que proporciona a configuracion IP necesaria aos equipos que se conectan.
 • Configuraremos os interfaces de rede dos equipos para que obteñan a configuracion IP automáticamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Entre a configuración IP recibida, a IP do camiño predeterminado sera a que corresponda a interfaz LAN do router.(IP: 192.168.1.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • O router dispon ademais doutro interfaz conectado a rede WAN no que tera asignada outra direccion IP por parte do ISP, coñecida como IP Pública.
 • Podese comprobar a conectividade do router utilizando o comando PING.

Configuracion do enrutador

 1. Existen varios xeitos de acceder á configuracion do router:

 

 

 

 

 

 

 • A traves do navegador (Protocolo http).

 

 

 

 

 

 

 

 • Configurar ip do router.
 • Configurar servidor dhcp. 

Discos Duros

Principales fabricantes de discos duros:

· Seagate
· Maxtor
· Western Digital
· Quantum
· Fujitsu
· Toshiba
· Hitachi
· Samsung
· IBM

Discos duros internos.

Unidades de estado solido.

Unidad de disco duro 128GB Shock-Mounted Unidad de estado sólido

Factor de forma: 2.5″

Capacidad: 128 GB

Tipo de interfaz: Serial ATA-150

Características:

 • Resistente a golpes
 • S.M.A.R.T.

Interfaces: 1 x Serial ATA-150 – Serie ATA de 7 espigas

Compartimentos compatibles: 1 x interna – 2.5″

1.319,00 €

Unidades IDE

Western Digital AV WD4000AVJB

 • Tipo : Disco duro – interno
 • Factor de forma / Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) / Peso : 3.5″ x 1/3H / 10.2 cm x 14.7 cm x 2.5 cm / 0.63 kg
 • Tipo de interfaz : ATA-100
 • Capacidad / Velocidad de transferencia de datos : 400 GB / 100 MBps
 • Tiempo de búsqueda medio / Velocidad del eje : 15 ms / 7200 rpm
 • Tamaño de búfer : 8 MB
 • Tolerancia a golpes / Temperatura mínima de funcionamiento / Temperatura máxima de funcionamiento : 65 g @ 2 ms (operativo) / 350 g @ 2 ms (no operativo) / 0 °C / 60 °C
 • 93,33 €
 • Unidades SATA

  Western Digital Caviar Blue WD5000AAKS

 • Tipo : Disco duro – interno
 • Factor de forma / Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) / Peso : 3.5″ x 1/3H / 10.2 cm x 14.7 cm x 2.54 cm / 0.63 kg
 • Tipo de interfaz : Serial ATA-300
 • Capacidad / Velocidad de transferencia de datos : 500 GB / 300 MBps
 • Tiempo de búsqueda medio / Velocidad del eje : 8.9 ms / 7200 rpm
 • Tamaño de búfer : 16 MB
 • Tolerancia a golpes / Temperatura mínima de funcionamiento / Temperatura máxima de funcionamiento : 65 g @ 2 ms (operativo) / 350 g @ 2 ms (no operativo) / 0 °C / 60 °C
 • 161,18 €
 • Unidades SCSI

  Seagate Cheetah 15K.7

  • Tipo : Disco duro – interno
  • Factor de forma / Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) / Peso : 3.5″ x 1/3H / 10.2 cm x 14.7 cm x 2.5 cm / 0.68 kg
  • Tipo de interfaz : 4Gb Fibre Channel
  • Capacidad / Velocidad de transferencia de datos : 450 GB / 400 MBps
  • Tiempo de búsqueda medio / Velocidad del eje : 3.4 ms / 15000 rpm
  • Tamaño de búfer : 16 MB
  • Tolerancia a golpes / Temperatura mínima de funcionamiento / Temperatura máxima de funcionamiento : 60 g @ 2 ms (operativo) / 300 g @ 2 ms (no operativo) / 5 °C / 55 °C
  • Servicio y mantenimiento : 5 años de garantía
  • 560,90 €

  Discos duros externos.

  Almacenamiento compartido (NAS)

  Seagate BlackArmor NAS 440 – NAS – 6 TB – Serial ATA-300 – HD 1.5 TB x 4 : RAID 0, 1, 5, 10, JBOD – Gigabit Ethernet

  Tipo de dispositivo: Servidor NAS

  Conectividad para Host: Gigabit Ethernet

  Capacidad total de almacenamiento: 6 TB

  Dispositivos instalados / N° módulos: 4 (instalados) / 4 (máx.)

  Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):16 cm x 26.9 cm x 20.7 cm

  Peso:6.2 kg

  Procesador: 1.2 GHz

  Controlador de almacenamiento: RAID – Serial ATA-300 : RAID 0, 1, 5, 10, JBOD

  Disco duro: 4 x 1.5 TB intercambio rápido (hot swap) Serial ATA-300

  Conexión de redes: Adaptador de red – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

  1.041,94 €

  Western Digital Elements Desktop WDE1UBK10000 – Disco duro – 1 TB – externo – 3.5″ – Hi-Speed USB – negro

  • Tipo : Disco duro – externo
  • Factor de forma / Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) / Peso : 3.5″ / 12.5 cm x 20.4 cm x 3.6 cm / 1.02 kg
  • Tipo de interfaz : Hi-Speed USB
  • Capacidad / Velocidad de transferencia de datos : 1 TB / 480 Mbps
  • Sistema operativo requerido : Apple MacOS X 10.3 ó posterior, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
  • Temperatura mínima de funcionamiento / Temperatura máxima de funcionamiento : 5 °C / 35 °C
  • Cables incluidos : 1 x cable USB – externo
  • Servicio y mantenimiento : 2 años de garantía
  • 89,03 €

  Iomega UltraMax Plus Desktop Hard Drive – Orden unidad de disco duro – 4 TB – 2 compartimentos ( SATA-300 ) – 2 x discos duros 2 TB – FireWire 800, Hi-Speed USB, Serial ATA-300, FireWire 400 (externo)

  Dispositivos instalados / N° módulos: 2

  Nº de dispositivos/módulos admitidos: 2

  Unidades soportadas: Serial ATA-300

  Almacenamiento:

  Capacidad total de almacenamiento de la matriz: 4 TB

  Interfaz externa de matriz HDD: FireWire 800, Hi-Speed USB, Serial ATA-300, FireWire 400

  Controlador de almacenamiento:

  Tipo: RAID – integrado ( IEEE 1394 (FireWire)/1394b (FireWire 800) / Hi-Speed USB / eSATA-300 )

  Tipo de controlador interfaz: Serial ATA-300

  Dispositivos soportados: Pila de discos (RAID)

  Nº máximo de dispositivos almacenamiento: 2

  Nivel RAID : RAID 0, RAID 1, JBOD

  Unidad de disco duro

  Tipo: Estándar – interna

  Capacidad: 2 x 2 TB

  Tipo de interfaz: Serial ATA-300

  Velocidad del eje: 7200 rpm

  Expansión / Conectividad

  Total compartimentos de expansión (libres):2 ( 0 ) x interna

  Interfaces: 2 x IEEE 1394b (FireWire 800) – FireWire 800 de 9 espigas ¦ 3 x Hi-Speed USB – 4 PIN USB tipo A ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) – 6 PIN FireWire ¦ 1 x eSATA-300 – Serial ATA externo de 7 espigas

  Cables incluidos: 1 x cable USB ¦ 1 x cable IEEE 1394 ¦ 1 x cable IEEE 1394b ¦ 1 x cable eSATA

  Dispositivo de alimentación: Adaptador de corriente – externa

  592,59 €

  Unidades de disco duro externo portatiles.

  My Passport Essential WDBAAA3200ARD – Disco duro – 320 GB – externo – Hi-Speed USB – rojo real

  General

  Tipo de dispositivo: Disco duro – externo

  Anchura:11 cm

  Profundidad:8.3 cm

  Altura:1.5 cm

  Peso:200 g

  Color incluido:Rojo real

  Capacidad:320 GB

  Tipo de interfaz:Hi-Speed USB

  Características:Autenticación de contraseña

  Índice de transferencia de la interfaz:480 Mbps

  Interfaces:1 x Hi-Speed USB

  Cables incluidos: 1 x cable USB – externo

  Alimentación: Fuente de alimentación

  Bus USB

  Parámetros de entorno

  Temperatura mínima de funcionamiento:5 °C

  Temperatura máxima de funcionamiento:40 °C

  88,71 €

  Tecnologia de grabación.

  Grabacion perpendicular: Grabación perpendicular o PMR (del inglés Perpendicular Magnetic Recording) es una tecnología recientemente implementada para la grabación de datos en discos duros. Se espera que la grabación perpendicular sea capaz de aumentar hasta 10 veces la densidad de almacenamiento de la grabación longitudinal para el mismo tipo de medio. Hubo unos primeros intentos de usar este sistema en disquetes en los años 1980 pero el sistema nunca fue seguro. Al día de hoy existe un renovado interés en usarlo para los discos duros, que están alcanzando rápidamente sus límites.

  NCQ

  Definición de NCQ: (Native Command Queuing o NCQ). NCQ es una tecnología diseñada para incrementar el rendimiento en los discos duros SATA bajo ciertas situaciones. NCQ permite al disco duro que optimice internamente el orden en el cual son procesadas las solicitudes de lectura/escritura enviadas desde el sistema operativo.
  Un buen orden en la secuencia de solicitudes a ser procesadas, se traduce en un incremento del rendimiento general de la unidad de disco duro.
  TCQ es el predecesor de NCQ, para la versión ATA Paralelo. NCQ es diferente del ATA Paralelo, pues el reordenamiento es completamente hecho internamente en el disco duro. Esto permite el óptimo rendimiento.
  Para permitir NCQ, debe ser soportado por el adaptador de bus SATA y por el disco duro en sí mismo. También debe incorporarse el controlador de disco duro apropiado en el sistema operativo, para permitir NCQ. Existe un controlador genérico llamado AHCI, que permite al sistema operativo aceptar NCQ en los discos duros.

  SAS

  (Serial Attached SCSI o SAS). Tecnología de bus de computadoras diseñada principalmente para transferencia de datos desde o hacia dispositivos de almacenamiento (como discos duros, unidades de CD-ROM, etc.).Se considera el sucesor del SCSI paralelo. La principal diferencia con su predecesor es que utiliza transferencia serial de datos, aumentado la velocidad a 1,5 – 3 o 6 Gbps. Permite mayor velocidad en la transferencia de datos, conexión en caliente, tiene compatibilidad con discos duros Serial ATA pues utilizan el mismo conector (en cambio un controlador Serial ATA no reconoce discos duros SAS). SAS soporta un alto número de dispositivos conectados, en teoría más de 16.384 dispositivos. En cambio el SCSI paralelo está limitado a 8, 16 o 32 dispositivos.
  Los SAS son especialmente utilizados en servidores que necesitan gran rendimiento.

   

   

  Punto de inflexión de SCSI: la nueva era de SCSI conectada en serie (184 KB, PDF)Incluso la mejor de las tecnologías acaba siendo reemplazada por nuevas y más avanzadas soluciones. La tecnología SCSI paralela ha sentado los cimientos del almacenamiento para empresas durante dos décadas, pero recientemente las limitaciones de su arquitectura paralela, de bus compartido, se han vuelto problemáticas. En este artículo, el cuarto de una serie mensual de documentos de tecnología que Seagate tiene previsto publicar, conocerá por qué SCSI conectada en serie es idónea para ampliar el papel de SCSI en la empresa.

  Comparativa AMD Vs Intel.

  AMD Phenom II X4 965

  • Velocidad de reloj —> 3400 MHz
  • Velocidad de bits —> 2000 MHz (Hypertransport)
  • Memoria caché —> 6 MB
  • Tecnología de fabricación —>45 nm
  • Voltaje de funcionamiento —> 0,88 voltios – 1,5 voltios

  Intel Core i7 920

  • Velocidad de reloj —> 2666MHz
  • Velocidad de bits —> QPI 4.8 GT/s
  • Memoria caché —> 8 MB
  • Tecnología de fabricación —>45 nm
  • Voltaje de funcionamiento —> 0.800V-1.375V

  Innovacións.

  * HyperTransport (HT), también conocido como Lightning Data Transport (LDT) es una tecnología de comunicaciones bidireccional, que funciona tanto en serie como en paralelo, y que ofrece un gran ancho de banda en conexiones punto a punto de baja latencia. Se publicó el 2 de abril de 2001. Esta tecnología se aplica en la comunicación entre chips de un circuito integrado ofreciendo un enlace (ó bus) avanzado de alta velocidad y alto desempeño; es una conexión universal que está diseñada para reducir el número de buses dentro de un sistema, suministrando un enlace de alto rendimiento a las aplicaciones incorporadas y facilitando sistemas de multiprocesamiento altamente escalables.

  * Intel QuickPath Interconnect (“QuickPath“, “QPI“) es una conexión punto a punto con el procesador desarrollado por Intel para competir con HyperTransport.  El QPI reemplazará el Front Side Bus en computadores de escritorio y plataformas Xeon e Itanium. Intel lo lanzó en su familia de procesadores Intel Core i7 y en el chipset X58, y sera usado en los nuevos procesadores Nehalemy Tukwila. El QPI es un elemento de un sistema de arquitectura que Intel llama QuickPath architecture que implementa como Intel llama QuickPath technology. Tal como el HyperTransport de AMD, la arquitectura QuickPath Architecture asume que el procesador tiene un controlador de memoria integrado, obligando así a los multiprocesadores a usar una arquitectura NUMA. Cada QPI comprime 2 conexiones point-to-point de 20-bit, una para cada dirección, para un total de 42 señales. Cada señal es un par diferencial, formando así un número de 84. El QuickPath reporta velocidades de 4.8 a 6.4 GT/s por segundo por dirección. El ancho de banda va de 12.0 a 16.0 GB/s por dirección, o 24.0 a 32.0 GB/s por conexión. La implementación inicial en el Nehalem usa una conexión de 25.6 GB/s a 20-bit. Esta conexión provee exactamente el doble del ancho de banda teórico de un FSB de Intel a 1600 MHz (usados en el chipset Intel X48).

  AMD Vs. Intel

  AMD

  La gama de AMD consta de las siguientes familias:**
  **Datos extraídos de la web de AMD (www.amd.com)

  Athlon 64 (un núcleo).
  3500+, 3800+ y 4000+, con una frecuencia de reloj de 2.2Ghz, 2.4Ghz y 2.6Ghz y una caché L1 de 128KB (64KB para instrucciones y 64KB para datos) y L2 de 512 a 1MB y 2000FSB

  Athlon 64 x2 (doble núcleo).
  3600+ a 6400+, con una frecuencia de reloj de entre 1.9Ghz y 3.2Ghz x núcleo, y una caché L1 de 128KB (64KB para instrucciones y 64KB para datos) y L2 de 512KB a 1MB x núcleo y 2000 FSB

  Athlon Phenom (4 núcleos)
  9500 y 9600, con una frecuencia de reloj de 2.2Ghz y 2.3Ghz x núcleo respectivamente, y una caché L1 de 128KB (64KB para instrucciones y 64KB para datos) y L2 de 512KB a 1MB x núcleo y 2000 FSB. Llevan además una caché L3 de 2MB compartida para los cuatro núcleos. Utilizan el socket AM2+, compatible con el AM2.

  Athlon 64 FX
  FX64.- 2 x 2.8Ghz, Caché L1 de 256KB y L2 de 2MB. y un banding al sistema de 8.0GB/s a 2000Mhz y a la memoria de 12.8GB/s a 800Mhz.
  FX70.- 4 x 2.6Ghz, Caché L1 de 512KB (256KB x procesador) y L2 de 4MB (2MB x procesador). y un banding al sistema de 8.0GB/s a 2000Mhz y a la memoria de 12.8GB/s a 800Mhz x procesador (un total de 33.6GB/s).
  FX72.- 4 x 2.8Ghz, Caché L1 de 512KB (256KB x procesador) y L2 de 4MB (2MB x procesador). y un banding al sistema de 8.0GB/s a 2000Mhz y a la memoria de 12.8GB/s a 800Mhz x procesador (un total de 33.6GB/s).
  FX74.- 4 x 3.0Ghz, Caché L1 de 512KB (256KB x procesador) y L2 de 4MB (2Mb x procesador). y un banding al sistema de 8.0GB/s a 2000Mhz y a la memoria de 12.8GB/s a 800Mhz x procesador (un total de 33.6GB/s).
  Los FX70, FX72 y FX74 utilizan el nuevo socket F (1207FX), exclusivo para estos procesadores. A diferencia de los Quad de INTELy de los Phenom de AMD, no se trata de un procesador con 4 núcleos, sino de la unión de 2 procesadores de doble núcleo, trabajando sincronizados.

  Todos los procesadores AMD cuentan con HyperTransport de 2000Mhz full duplex, gestor integrado de memoria de 128bits + 16bits ECC, con un banding total al sistema de 18.6GB/s. (20.8 en los Athlon 64 x2 Y FX64 y de de 33.6 en los FX70, FX72 y FX74)), NorthBridge integrado, con una ruta de datos de 128 bits para la frecuencia del núcleo del procesador, Cool’n’Quiet, AMD64, instrucciones 3D y multimedia y protección mejorada antivirus. AMD se ha decantado por el socket AM2, de 940 pines, diseñados para el uso de memorias DDR2, y sólo mantiene algunos Sempron de bajo precio en socket 754 y unos pocos en socket 939 (para memorias DDR), destinados a desaparecer.

  Veamos algunas de estas tecnologías:
  Hypertransport.- Es un vínculo punto a punto de baja latencia y alta velocidad. Aumenta la velocidad de comunicación entre los diferentes circuitos del ordenador (NorthBridge, SouthBridge, memoria…), reduciendo el número de buses y cuellos de botella y dando un mayor ancho de banda.
  AMD64.- Permite la información simultanea en 32 y 64 bits sin pérdida de rendimiento.
  AMD Virtual.-Extensión para la ejecución de programas virtuales. Trabaja con programas tales como Microsoft Virtual PC y Microsoft Virtual Server.
  Cool ‘n’ Quiet.- Regula la frecuencia del microprocesador en relación a la potencia requerida. Reduce el consumo, la generación de calor y, por consiguiente, el ruido generado, al permitir que los ventiladores giren a menor velocidad cuando no sea necesario su máximo rendimiento.
  Protección mejorada antivirus.- Esta protección funciona solamente con Windows XP SP2, Linux, Solaris y BSD Unix. Separa parte de la memoria RAM, designando esas áreas separadas como ”solo datos”, haciendo que en esas áreas solo se pueda leer y escribir, pero NO ejecutar los códigos que contengan.
  Instrucciones 3D y multimedia.- Los procesadores ADM son compatibles con las instrucciones AMD 3DNow!, MMX, SSE, SSE2 y dependiendo del procesador SSE3.

  Intel

  En general podemos guiarnos por la siguiente tabla:**
  **Datos extraidos de la web de INTEL (www.intel.com/espanol/).

  Procesadores P4 de un núcleo.
  521 a 551.- Procesadores con Hyper Threading, entre 2.8Ghz y 3.4Ghz
  630 a 670.- Procesadores con Hyper Threading y SpeedStep, entre 3.0Ghz y 3.8Ghz

  Procesadores Pentium D (doble núcleo).
  805.- Procesador con 800 FSB, sin SpeedStep, de 2.66Ghz, con 2x1MB L2. Tec. 90 nm
  820.- Procesador con 800 FSB, sin SpeedStep, de 2.80Ghz, con 2x1MB L2. Tec. 90 nm
  830 y 840.- Procesadores con 800 FSB, con SpeedStep, de 3.0Ghz y 3.2Ghz, con 2x1MB L2. Tec. 90 nm
  915 a 960.- Procesadores con 800 FSB, con SpeedStep, de 2.80Ghz a 3.60Ghz, con 2x2MB L2. Tec. 65 nm

  Procesadores Pentium Extreme (duble núcleo).
  840.- Procesador con 800 FSB, con Hyper Threading, de 3.20Ghz, con 2x1MB L2.
  955 y 965.- Procesador con 1066 FSB, con Hyper Threading, de 3.46Ghz y 3.73Ghz, con 2x2MB L2.

  Procesadores Core 2 Duo (doble núcleo).
  T5500 y T5600.- Procesadores con 667 FSB, con SpeedStep mejorada, de 1.66Ghz y 1.83Ghz, con 2MB L2 compartida.
  T7200 a T7600.- Procesadores con 667 FSB, con SpeedStep mejorada, de 2.00Ghz a 2.33Ghz, con 4MB L2 compartida.
  E4300.- Procesador con 800 FSB, con SpeedStep mejorada, de 1.80Ghz, con 4MB L2 compartida.
  E6300 a E6700.- Procesadores con 1066 FSB, con SpeedStep mejorada, de 1.86Ghz y 2.66Ghz, con 4MB L2 compartida.

  Procesador Core 2 Quad (cuádruple núcleo).
  Q6600.- Procesador con 1066 FSB, con SpeedStep mejorada, de 2.40Ghz x núcleo, con 2x4MB L2 Inteligente.

  Procesadores Core 2 Extreme.
  X6800.- Procesador con 1066 FSB, con SpeedStep mejorada, de 2.93Ghz x 2 núcleos, con 4MB L2 compartida.
  Q6700.- Procesador con 1066 FSB, con SpeedStep mejorada, de 2.66Ghz x 4 núcleos, con 2x4MB L2 Inteligente.

  En cuanto a las tecnologías empleadas por INTEL, veamos unas cuantas.
  Hiper Threading.- Consiste en el uso de dos procesadores lógicos a partir de un solo procesador físico, permitiendo la ejecución de instrucciones en paralelo. Necesita tanto software como hardware diseñado para su uso. Consigue una mejora en el rendimiento de aprox. un 20-25% sobre el mismo procesador sin esta tecnología.
  INTEL64.- Conjunto de extensiones de 64bits. Muy similar (casi idéntico) a AMD64.
  INTEL VT (Tegnología Intel de Virtualización)l.-Extensión para la ejecución de programas virtuales. Trabaja con programas tales como Microsoft Virtual PC y Microsoft Virtual Server.
  SpeedStep.- Regula la frecuencia del microprocesador en relación a la potencia requerida. Reduce el consumo, la generación de calor y, por consiguiente, el ruido generado, al permitir que los ventiladores giren a menor velocidad cuando no sea necesario su máximo rendimiento.
  Bit de desactivación de ejecución.- Protección contra ataques maliciosos. Funciona exactamente igual que la protección mejorada antivirus de AMD. Funciona con un SO compatible con esta tecnología (aunque INTEL no señala ninguno en concreto).
  Instrucciones 3D y multimedia.- Los procesadores INTEL son compatibles con las instrucciones MMX, SSE, SSE2 y dependiendo del procesador SSE3.

  Historia de los microprocesadores.

  Historia de los microprocesadores.

  Intel 4004

  · Primer microprocesador de un solo chip
  · Diseñado para que pueda ser utilizado una y otra vez para diferentes aplicaciones
  · Nunca se utilizó realmente

  Intel 8086 y 8088

  · Arquitectura madre de todas las PC actuales ( 286,
  386, 486, Pentium, etc.)
  · Terminó siendo la más exitosa entre sus competidoras (Motorola 68000, TI 9900 y
  Z-800)
  En parte su éxito se debió a:
  · Compatibilidad con las 8080/8085 y la familia Z-80
  · Relativamente bajo precio
  · La variante 8088 contenía un diseño híbrido de 8/16-bit: 16 bits internos y 8 para la E/S

  Intel 80186

  · Fue principalmente diseñada para reducir costos
  · No fué muy vendida porque la 286 salió casi inmediatamente después
  Año Vel. Reloj Transistores Fabricante
  1983 6-16 MHz ? Intel
  286-16
  · Fué la 286 definitiva (sus predecesoras fueron la
  286-8, 286-10 y 286-12)
  · La primera 286 fue diseñada después de la 386, pero como la 386 era muy cara y
  difícil de fabricar se creó la 286 como medida temporal, medida que fue el mayor
  éxito de ventas en 10 años.
  · Todavía se ven algunas, trabajando principalmente como cajas registradoras

  Intel 386DX – SX

  · La 386DX-16 Fué la primer 386, y es muy rara
  · Escencialmente, todas las pcs posteriores (686, pentium, etc) son 386 muy, muy veloces
  · Manejaba mejor la memoria, tenía capacidades multitarea, podía cambiar fácilmente entre el modo real, protegido, e introducía el modo virtual
  · Es posible correr windows 95 y 98 en ella (aunque muy lento), si se tiene la
  suficiente memoria.
  · Hasta ahora ninguna máquina de la familia de la x86 ha logrado un salto tan grande como el de la 386
  · Las Pcs con 386 eran muy caras (hasta US$ 5000).

  Intel 486SX, DX

  · Eran básicamente 386s pero más rápidas, con
  algunas instrucciones más y más memoria
  · Intodujo el concepto de “Tubería” (Pipeline)
  · Algunas no traían co-procesador matemático para que intel bajara los precios y pudiera con la competencia de AMD y Cyrix

  Intel Pentium

  · Salto tecnológico muy grande, y llevó tecnología de
  los mainframes a las computadoras de escritorio
  · Primera CPU x86 super-escalar, es decir ejecutaba más de 1 instrucción por ciclo de reloj, por lo que una Pentium 75 podía ser más rápida que una 486-100
  · Los precios iniciales eran muy altos así como el de las mother para contenerlos
  · En casos ideales (programas compilados para Pentium) eran de casi el doble de velocidad del 486, pero pocos programas eran así
  · Ya empezaban a requerir disipadores y coolers

  Cyrix 5×86 y AMD 5×86

  · Sólo eran 486 más rápidas
  · Adaptadas para colocarse en sockets de 486
  · Tuvieron mucho éxito pero estuvieron poco tiempo en el mercado

  AMD K5 – Cyrix 6×86-120(M1)

  · Cuando salió estaba muy atrás de sus competidores
  (en velocidad)
  · Era técnicamente el más avanzado de su tiempo
  · Utilizaba un diseño x86RISC (Transformaba instrucciones CISC en “micro-ops” más pequeñas)
  · Para propósitos prácticos, el primer K5 era equivalente a un Pentium-90
  · Ya no eran “clones” de intel, sino que implementaban su propia tecnología

  Pentium Pro 200

  · Eran 2 chips unidos en uno
  · Cache secundario en el micro
  · Era grande, caliente y muy caro de producir
  · Necesitaba un socket 8 (no estandar)
  · No se podían fabricar muchos sin afectar la producción del pentium
  · Trabajaba a 32 bits (lo cual sólo era bueno con sistemas operativos verdaderos de 32 bits)
  · Introducía un núcleo RISC

  Pentium MMX

  · Incluía extensiones MMX, que no ayudaron en la
  performance salvo en muy pocas aplicaciones escritas específicamente
  · Incluía una suma de pequeñas mejoras que lo convirtieron en el último y mejor de los Pentiums
  · Nunca se utilizó realmente

  AMD K6

  · Producto de la fusión AMD-NexGen
  · Tuvo tanto éxito que no se podían fabricar con suficiente velocidad, por lo que su precio subió
  · Su mayor debilidad era la unidad de punto flotante
  Las posteriores K6-2 incluían extensiones 3D-Now, además de las MMX

  Cyrix IBM 6x86MX

  · Muy rápida
  · Extremadamente barata
  · Tuvo mucho éxito

  Intel Pentium II

  · Fué un mayor éxito que el caro Pentium Pro
  · Escencialmente era un Pentium Pro en un paquete diferente, con algunas mejoras en cache
  · Tenía una excelente performance en punto flotante
  · Utilizaba otro socket con forma de cartucho

  Intel Celeron

  · Fueron creadas principalmente para competir con los bajos precios de AMD y Cyrix
  · Básicamente era un Pentium II sin caché secundario

  Intel Celeron A

  · Incluía un caché secundario
  · Se convirtió en una leyenda para la comunidad de overclockers

  Intel Pentium III

  · Incluía una respuesta a 3dNow de AMD: SSE
  · Introdujo un número de serie embebido, supuestamente para ayudar en las
  transacciones seguras en internet. Lo que produjo serias protestas.
  · Básicamente no habían grandes cambios con respecto al Pentium II

  AMD Athlon

  · Fué el procesador más esperado de la historia
  · Fué rediseñado desde cero (a diferencia de K6-2 y K6-3, que sólo eran
  actualizaciones del K6-2
  · Presentaba una tubería muy profunda y unidades paralelas múltiples, en teoría también era posible utilizar mútiples procesadores
  · Se presentaba en un cartucho como la Pentium II, pero no para Slot1, si no que introdujo el SlotA
  Actualmente están a la venta las Athlon MX, que es escencialmente una revisión del Thunderbird, con algunas innovaciones para evitar daños en caso de falla del sistema de enfriamiento.

  AMD Duron

  · Era básicamente un AMD Athlon Thunderbird con
  una caché más pequeña
  · Precio realmente barato con muy buena performance

  Pentium 4

  · El primer chip en superar a los de AMD desde el Pentium III 550
  · La velocidad no era mucho mayor a los de AMD y su precio era (y aún es)
  astronómico

  Tabla Micro/Año.

  Intel …. 4004 1971
  Intel 8008 April 1972
  Intel 8080 April 1974
  Zilog Z-80 1976
  Intel 286-16 1983
  Intel 386-16 1985
  Intel 386-20 1987
  Intel 386-25 1988
  Intel 386-33 1989
  Intel 486-33 May 1990
  Intel 486-50 June 1991
  Intel 486-66 August 1992
  Intel Pentium-66 March 1993
  Intel Pentium-100 March 1994
  Intel Pentium-120 March 1995
  Intel Pentium-133 June 1995
  Intel Pentium-166 January 1996
  Cyrix 6×86-200 June 1996
  Intel P-233 MMX January 1997
  AMD K6-233 April 1997
  Intel Pentium II 266 May 1997
  Intel Pentium II 333 January 1998
  Intel Pentium II 400 April 1998
  Intel Pentium II 450 August 1998
  Intel Pentium III 500 February 1999
  AMD K6-III 450 February 1999
  Intel Pentium III 550 May 1999
  AMD Athlon 650 August 1999
  AMD Athlon 700 October 1999
  AMD Athlon 750 November 1999
  AMD Athlon 800 January 2000
  AMD Athlon 850 February 2000
  AMD Athlon 1000 March 2000
  AMD Thunderbird 1000 June 2000
  AMD Thunderbird 1100 August 2000
  AMD Thunderbird 1200 October 2000
  AMD Thunderbird 1333 March 2001
  AMD Thunderbird 1400 June 2001
  Intel …. Pentium 4 2000 August 2001
  AMD Athlon XP 1800+ October 2001
  AMD Athlon XP 1900+ November 2001
  AMD Athlon XP 2000+ January 2002
  Intel …. Pentium 4 2200 January 2002

  Intel …. Pentium 4 2400 April 2002

  2003: Intel Pentium 4 Extreme Edition, Intel Pentium M, AMD Opteron
  2004: Pentium 4 Prescott, AMD Geode, AMD Sempron
  2005: Intel Pentium D, Intel Extreme Edition con Hyper Threading, Intel Celeron ,
  AMD Athlon 64, AMD Athlon X2, AMD Athlon FX, AMD Turion 64.
  2006: Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Extreme, Dual-Core Intel Xeon, , Dual-Core
  Intel Itaniumn 2
  2007: Quad Core

   

  Chipsets.

  Chipset AMD.

  • AMD  790 FX
  • AMD  790 X
  • AMD  770
  • AMD 580X CrossFire
  • AMD 570X CrossFire

  Chipset Intel.

  • Chipset Intel® X58 Express
  • Chipset Intel® X48 Express
  • Chipset Intel® X38 Express
  • Chipset Intel® 975X Express
  • Chipset Intel® 955X Express

  Chipset VIA

  Intel

  • VIA PT890
  • VIA PT880 Ultra
  • VIA P4M900 (IG)
  • VIA P4M890 (IG)
  • VIA P4M800 Pro (IG)
  • VIA P4M800 (IG)

  AMD

  • VIA K8T900
  • VIA K8T890
  • VIA K8M890 (IG)
  • VIA K8T800 Pro
  • VIA K8T800
  • VIA K8M800 (IG)

   

    

  « Older entries